gdzie chcesz z nami pojechać?

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ PRZEZ BIURO PODRÓŻY KULIG TRAVEL JANUSZ KULIG

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Janusza Kuliga prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Janusz Kulig Biuro Podróży KULIG TRAVEL (dalej: KULIG TRAVEL) za pośrednictwem portalu: https://www.kuligtravel.pl/pl/ prowadzi działalność gospodarczą jako organizator turystyki w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego nr 201.

2. KULIG TRAVEL prowadzi działalność pod stacjonarnym adresem: Al. Piłsudskiego 32A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój; NIP: 633-000-58-48, nr rachunku bankowego: PKO BP O/JASTRZĘBIE 96 1020 2472 0000 6002 0181 2569 - siedziba oraz ul. Plebiscytowa 26, 40-036 Katowice, NIP: 633-000-58-48, nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski 82 1050 1403 1000 0023 1469 2191 - filia.

3. Przez użyte w Regulaminie poniższe określenia należy rozumieć:

1) Podróżny – każdy, kto chce zawrzeć umowę o udział w imprezie turystycznej z KULIG TRAVEL lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie zawartej
w zakresie stosowania Ustawy;

2) umowa – umowa o imprezę turystyczną zawierana między KULIG TRAVEL a Podróżnym,

3) impreza – impreza turystyczna organizowana przez KULIG TRAVEL,

4) ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361).

5) portal – strona internetowa KULIG TRAVEL dostępna pod adresem: https://www.kuligtravel.pl/pl/

KONTAKT Z KULIG TRAVEL

Bezpośredni kontakt Podróżnego we wszelkich sprawach związanych z działalnością KULIG TRAVEL jako organizatora turystyki jest możliwy:

1) drogą telefoniczną pod nr. tel. 32 471 99 00, 32 473 10 08, 32 473 10 09

2) przez adres poczty elektronicznej: biuro@kuligtravel.pl oraz katowice@kuligtravel.pl 

3) drogą pocztową na adres: BP KULIG TRAVEL, Al. Piłsudskiego 32A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój oraz BP KULIG TRAVEL, ul. Plebiscytowa 26, 40-036 Katowice

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

1. Zawarte na Portalu KULIG TRAVEL informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną z KULIG TRAVEL jest możliwe dla Podróżnego spełniającego następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym KULIG TRAVEL:

1) szerokopasmowe łącze internetowe;

2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron www;

3) aktywne konto e-mail.

3. Podróżny w celu zawarcia umowy z KULIG TRAVEL składa wstępne zapytanie w jednej z dwóch możliwych form:

1) przez przesłanie przez Podróżnego wstępnego zapytania na adres poczty elektronicznej KULIG TRAVEL lub przez dostępny na Portalu formularz: zapytaj o ofertę,

2) przez kontakt telefoniczny.

4. KULIG TRAVEL zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Podróżnego, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 

5. Po otrzymaniu wstępnego zapytania Podróżny otrzymuje od KULIG TRAVEL z jego adresu poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania wstępnego zapytania.

6. KULIG TRAVEL przesyła Podróżnemu w terminie do 7 dni roboczych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej dokument – umowę-zgłoszenie. Do zawarcia umowy między KULIG TRAVEL a Podróżnym dochodzi na skutek otrzymania przez KULIG TRAVEL skanu podpisanego przez Podróżnego umowy–zgłoszenia w terminie wskazanym w umowie-zgłoszeniu. 

7. Składanie KULIG TRAVEL ofert zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

8. KULIG TRAVEL przesyła Podróżnemu drogą elektroniczną wszystkie wymagane przez Ustawę informacje.

ZASADA PŁATNOŚCI 

Podróżny dokonuje zapłaty ceny w sposób indywidualnie określony w umowie-zgłoszeniu.

WYŁĄCZENIE ZASTOSOWANIA USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA (w tym wskazanego w tej ustawie prawa odstąpienia od umowy)

W przypadku gdy stroną zawieranej umowy jest konsument, KULIG TRAVEL informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
(t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 683 ze zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do umowy o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu Ustawy. Oznacza to m.in., że Podróżnemu nie przysługuje wskazane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.

REKLAMACJA 

1. Reklamacje związane z korzystaniem z usług portalu należy składać poprzez przesłanie wiadomości KULIG TRAVEL e-mail: biuro@kuligtravel.pl lub katowice@kuligtravel.pl lub wskazane wyżej adresy stacjonarne.
2. W przypadku reklamacji składanych na podstawie Ustawy, zastosowanie znajdują zasady określone w Ustawie oraz warunkach uczestnictwa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Podróżnego jest KULIG TRAVEL.
2. Przetwarzanie danych osobowych Podróżnego odbywa się w celu realizacji umowy, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą, jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych Podróżnego będzie trwało nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji określonych celów. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Dane osobowe Podróżnego mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom przetwarzającym - firmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, którym zleca on czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT, firmom ubezpieczeniowym, poradniom terapeutycznym i terapeutom prowadzącym zajęcia na turnusie.
5. Podanie przez Podróżnego danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowej realizacji usługi.
6. Podróżnemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podróżny ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadane dane przetwarzane są na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, dochodzenia roszczeń), mimo wycofania zgody mogą być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.

OBSUGA PLIKÓW COOKIES

Korzystający ze strony internetowej: https://www.kuligtravel.pl/pl/wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zakazuje się dostarczania przez Podróżnych w związku z korzystaniem z Portalu treści o charakterze bezprawnym. W związku z korzystaniem z usług portalu nie istnieją żadne szczególne zagrożenia. KULIG TRAVEL  zwraca jednak uwagę, że korzystanie z Portalu w związku ze świadczonymi przez KULIG TRAVEL usługami może wiązać się z ogólnym zagrożeniem po stronie Podróżnego jako użytkownika Internetu. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności