gdzie chcesz z nami pojechać?

rodo

> Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych  

Szanowni Państwo,

W firmie Biuro Podróży Kulig Travel, mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: 

- zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
- ograniczenia celu,
- minimalizacji danych,
- prawidłowości,
- ograniczenia przechowywania,
- integralności i poufności.

Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy w naszej firmie.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować na adres: 

pisemnie: Biuro Podróży Kulig Travel, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 32A
lub elektronicznie: biuro@kuligtravel.pl

Pozostajemy z wyrazami szacunku,

Janusz Kulig i zespół Biura Podróży Kulig Travel

> Informacja dla osób zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

Szanowni Państwo,

Prosimy o umieszczenie w składanej aplikacji (podaniu) o pracę klauzuli o następującej treści:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 32A, moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (podaniu) o pracę i życiorysie (CV) w celu prowadzenia bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie.

…………………………………………………

data i czytelny podpis

* Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”: • administratorem moich danych osobowych jest Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 32A, • podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, • celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji, • moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym, • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody, • mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,  przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, • mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

 …………………………………………………

czytelny podpis

UWAGA: Brak klauzuli o wskazanej treści sprawi, że nadesłane przez Państwa materiały nie będą rozpatrzone podczas rekrutacji.

> Informacja dla dostawców

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” produkty lub usługi

Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

> Informacja dla klientów

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające od firmy Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” produkty lub usługi

Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

> Informacja dla podróżnych

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: podróżni - osoby, które są uczestnikami imprez turystycznych organizowanych na zlecenie podmiotu trzeciego (instytucji, pracodawcy, organizacji, etc.) lub są uczestnikami imprez w wyniku zawarcia na ich rzecz umowy przez osobę trzecią.

Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” informuje - zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

> Informacja dla ubezpieczonych na imprezach zagranicznych

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: Uczestnicy imprez zagranicznych podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu przez administratora w zakresie NNW i KL

Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” informuje - zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

> Informacja dla ubezpieczonych na imprezach krajowych

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: Uczestnicy imprez krajowych podlegający ubezpieczeniu przez administratora w zakresie NNW i KL na podstawie umowy uczestnictwa

Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” informuje - zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

> Informacja dla dokonujących rezerwacji miejsc na imprezie turystycznej

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: Osoby fizyczne, z którymi zawarto umowę o rezerwację miejsca na imprezie turystycznej

Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel”, informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

> Informacja dla osób będących przedstawicielami lub pracownikami dostawców albo kupujących produkty lub usługi

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby będące przedstawicielami lub pracownikami dostawców produktów lub usług dla firmy Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” albo kupujących od firmy Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” produkty lub usługi

Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO. 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności