Jastrzębie-Zdrój: (32) 471 99 00  Katowice: (32) 20 30 813

szukaj

ubezpieczenia

1. Biuro Podróży Kulig Travel ubezpiecza wszystkich Uczestników imprez:

- w Polsce w Signal Iduna Polska TU S.A. od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonych uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 r., zmienionych aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 r., umowa ubezpieczenia NNW obejmuje świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (NWI), świadczenie na wypadek śmierci (NWS) do kwoty 3.000 zł; uwaga - ubezpieczenie nie obejmuje m.in. kosztów assistance (np. transport chorego do szpitala bądź innej placówki medycznej, apteki itp.). Odpłatność za niniejszą usługę ponosi klient.

- w wyjazdach za granicę w Signal Iduna Polska TU S.A. na mocy umowy generalnej nr 203817 z dnia 01.12.2014 r. i zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. w zakresie Kosztów Leczenia równowartość w PLN do 10 000 EUR, Koszty Ratownictwa - równowartość w PLN do 6 000 EUR (podlimit KL), NWI - trwały uszczerbek 7000 PLN, NWS - śmierć - 7 000 PLN, bagaż - 800 PLN zgodnie z Ogólnymi Warunkami Bezpieczne Podróże dostępnymi w BP KULIG TRAVEL lub na www.signal-iduna.pl/signaliduna/do-pobrania. Ochrona ubezpieczeniowa jest rozszerzona o choroby przewlekłe i nowotworowe w zakresie standard. Klient zawierający z naszym biurem umowę deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że zapoznał się  z Ogólnymi Warunkami Bezpieczne Podróże dostępnymi w BP KULIG TRAVEL i na www.signal-iduna.pl/signaliduna/do-pobrania. Jednocześnie Zawierający umowę oświadcza w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy, że każdy Ubezpieczony przestępując do ubezpieczenia wyraża pisemną zgodę na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej określonej w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża pisemną zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające mu świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż powyższa zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ponadto zgadza się na występowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w zakresie świadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mu świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym. Został/a poinformowany/na oraz przekaże informację pozostałym ubezpieczonym, że dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione o Ubezpieczyciela, tj. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwarza udostępnione dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz marketingu produktów i usług świadczonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingowym. Kontakt z Centralą Alarmową SIGNAL IDUNA: +48 (22) 864 55 26,  fax +48 (22) 575 95 75, sms +48 661 000 888.

2. Klient może wykupić ubezpieczenie dodatkowe - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy we własnym zakresie lub poprzez dokonanie dopłaty u organizatora. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej. 

3. BP KULIG TRAVEL oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową, udzieloną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe SIGNAL IDUNA, dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną. Polisa nr M 208392 ważna jest od 18 września 2017r. do 17 września 2018r. Suma gwarancyjna wynosi: 1.120.000,00 zł. O wypłatę środków w przypadkach przewidzianych ustawą o usługach turystycznych należy zwracać się do beneficjenta gwarancji: Marszałka Województwa Śląskiego z siedzibą w 40-037 Katowice, przy ul. Ligonia 46. Do wniosku o wypłatę należy dołączyć: kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, kopię dowodu wpłaty, oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości, oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata. Ponadto BP KULIG TRAVEL informuje, iż ceny na wszystkie imprezy zagraniczne zawierają opłatę, którą biuro w całości przekazuje na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszymi najlepszymi ofertami!

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności